joga mamy dzieci

Joga dla kobiet z dziećmi

Idealne zajęcia, jeśli bardzo chciałabyś wybrać się na jogę, ale nie masz z kim zostawić dziecka (do 4 lat).
Odpowiednio skrócone do godziny zegarowej, aby nie były zbyt dużym wyzwaniem dla maleństwa.
Szczególnie dla świeżo upieczonych mam, które nie wróciły jeszcze do pracy, a borykają się napięciem mięśniowym wywołanym wymuszoną pozycją (karmienie, noszenie dziecka). Skupimy się na otwarciu klatki piersiowej i odciążeniu kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego, na łagodnym wzmocnieniu mięśni brzucha i dna miednicy, ale przede wszystkim na regularnej praktyce asan z wszystkich grup.

Weź dla dziecka kocyk, ulubione zabawki, pieluchy etc.
Zajęcia będą się odbywać przy łagodnej muzyce z myślą o najmłodszych.
Maluchy lubią wędrować po sali i "dzielić się" zabawkami, więc bądź na to gotowa (wyrzucamy ze słownika słowa "moje" i "nie zabieraj").
Zyskasz nie tylko nową przestrzeń w ciele, ale i nowe cenne znajomości.
Wyjątkowa inicjatywa na mapie Warszawy, gdzie z maluszkiem poćwiczysz jogę a nie... przysiady.

Terminy zajęć i zgłoszenia

Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu: poniedziałki 12:00-13:00 i czwartki 12:00-13:00. Cena to 100 zł w promocji w pierwszym miesiącu.

Panie w ciąży mogą również na te zajęcia przychodzić. Jeśli aktualnie jesteś w ciąży, to zgłoś chęć uczestnictwa. Możesz ćwiczyć jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza. W przyszłości chcielibyśmy uruchomić oddzielną grupę tylko dla pań w ciąży. Godziny byłyby podobne w ciągu dnia z odstępnych wolnych. Zgłoś kiedy byś mogła przychodzić.

Zgłaszajcie swoje uwagi i zapytania - można mailowo lub w komentarzach.

joga mamy dzieci pies

 

Regulamin zajęć w Omśrodku Hatha Jogi

1. Członkostwo powstaje po łącznym spełnieniu następujących warunków: a) złożeniu wypełnionego oraz podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, z którego wynika fakt zapoznania się oraz akceptacji zasad obowiązujących w Omśrodku Hatha Jogi, zwanego dalej Szkołą, w szczególności zaś akceptacji wysokości i sposobu uiszczania opłat za zajęcia; b) uiszczeniu należnej opłaty za zajęcia, a w przypadku ustalenia jej płatności w ratach uiszczeniu pierwszej raty; c) złożeniu odrębnego oświadczenia w przedmiocie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych powierzonych Szkole; c) akceptacji kandydatury przez Szkołę, otrzymaniu Karty Klienta.
2. Z chwilą wydania Członkowi karty klienta zawarta zostaje uprawniająca do uczestniczenia w zajęciach Umowa Członkostwa w Omśrodku Hatha Jogi, na warunkach określonych w Formularzu Zgłoszeniowym, niniejszym Regulaminie oraz stosownie do wniesionej opłaty.
3. Członkostwo w Szkole jest imienne i bezterminowe, związane ze stałym wnoszeniem opłat za uczestnictwo w zajęciach. Członek zobowiązuje się do stałego wnoszenia opłat za uczestnictwo w zajęciach, stosownie do wybranej przez siebie formy i czasu uczestniczenia w zajęciach według aktualnej tabeli opłat udostępnionej przez Szkołę na stronie internetowej. Opłat za zajęcia wnosi się z góry bądź ratalnie. W przypadku rezygnacji z usług szkoły przed upływem okresu na jaki została wniesiona opłata, Szkoła nie zwraca uiszczonych opłat, a w przypadku płatności ratalnych Członek jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich zadeklarowanych w Umowie rat, chyba że nastąpi indywidulane uzgodnienie z Członkiem warunków zaprzestania uczestniczenia w zajęciach i ustania członkostwa. Członkostwo wygasa po upływie 6 miesiącach nieuczestniczenia w zajęciach.
4. W przypadku ustalenia iż opłata za zajęcia jest płatna w ratach przyjmuje się, iż raty są płatne miesięcznie z góry do siódmego dnia od momentu wygaśnięcia opłaty za poprzednią ratę określoną w tabeli opłat obowiązujących w Szkole. W przypadku zmiany wysokości opłat w trakcie ratalnej spłaty Członek jest obowiązany do wnoszenia rat płatności w nowej wysokości, wynikającej ze zmiany stawek opłat zawartych w aktualnej tabeli opłat.
5. Członek Szkoły otrzymuje kartę klienta, którą winien okazać na każdą prośbę pracownika Szkoły. W przypadku jej zgubienia członek winien niezwłocznie zawiadomić pracownika Szkoły, celem wydania duplikatu karty za dodatkową opłatą określoną w tabeli opłat.
6. Członek zobowiązuje się do przestrzegania godzin funkcjonowania Szkoły. Czas otwarcia oraz wszelkie zmiany w tym zakresie Szkoła ogłosi uprzednio w siedzibie Szkoły oraz na stronie internetowej w sposób umożliwiający Członkom zapoznanie się z nimi. Przebywanie na terenie szkoły możliwe jest za zgodą nauczyciela lub osoby upoważnionej.
7. Członkowie zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystania ze Szkoły. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za następstwa jego niewłaściwego użytkowania.
9. Palenie tytoniu, spożywanie i sprzedaż alkoholu, przyjmowanie narkotyków, odurzających farmaceutyków i innych nielegalnych substancji na terenie Szkoły jest zabronione. Stawianie się na zajęcia w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub substancji odurzających jest zabronione. Członkowie nie stosujący się do powyższych zakazów utracą swoje członkostwo oraz zostaną natychmiastowo wydaleni ze Szkoły.
10. Członkowie nie mogą w Szkole wywieszać plakatów lub innych materiałów, osobistych informacji albo pozostawiać ulotek - bez zgody personelu Szkoły.
11. Członkowie powinni stosować się do zasad higieny, korzystać z ręczników, koszy na śmieci i innych środków czystości.
12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie całej Szkoły, w tym w szatniach lub łazienkach.
13. Wszystkie pomoce i sprzęt do jogi po zakończeniu zajęć muszą być odłożone lub odwieszone na właściwe miejsce.
14. Członkowie Szkoły na własną odpowiedzialność niniejszym deklarują, iż nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania ze wszystkich oferowanych zajęć i usług. W szczególnych przypadkach od Członka może być zażądane zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktyki jogi pod warunkiem nie dopuszczenia do uczestniczenia w zajęciach. Przedłożenie takiego zaświadczenia jest wymagane bezwzględnie od wszystkich kobiet w ciąży.
15. W przypadku naruszenia zasad członkostwa w Szkole, w szczególności opóźnienia w uiszczaniu opłat członkowskich Szkoła może jednostronnie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Pismo rozwiązujące Umowę uznaje się za doręczone Członkowi w przypadku nadania go na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.
16. Szkoła może dochodzić zapłaty należności przysługujących z tytułu zaległej opłaty na zasadach ogólnych.
17. Szkoła zastrzega sobie – bez podania uzasadnienia - prawo do: ustalania maksymalnej liczby członków; odmowy przyjęcia w poczet członków; zmiany rodzaju członkostwa; zmiany godzin i dni otwarcia Szkoły; zmiany miejsca prowadzenia zajęć.
18. Członkiem Szkoły może zostać osoba nieletnia, która ukończyła 5 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
19. Ostatni duży posiłek należy zjeść 3 godziny przed zajęciami, mały 1,5 godziny. W czasie zajęć nie wolno pić. Ćwiczy się boso, strój nie powinien krępować ruchów. Zabronione jest pomaganie czy udzielanie jakichkolwiek wskazówek innym uczestnikom zajęć. Ćwiczenia wykonuje się w ciszy, a jedynym wyjątkiem są sytuacje wymienione w pkt. 24.
21. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (wskazane 15 min. przed zajęciami), drzwi Szkoły lub sali zajęć mogą być zamknięte 5 min. przed rozpoczęciem zajęć i zamknięte do zakończenia zajęć. Obuwie pozostawia się w szafce, ubrania na wieszakach i szafkach w szatniach. Cenniejsze rzeczy należy zabierać na salę ćwiczeń. Za cenne rzeczy pozostawione w szatniach szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Nie ma możliwości przechowywania stroju do ćwiczeń w Szkole.
22. Okres praktyki dla nowych osób w grupie początkującej trwa 30 dni od daty rozpoczęcia i jest to 8 zajęć, dwa razy w tygodniu. Po tym okresie można uczestniczyć we wszystkich zajęciach w tygodniu oprócz grupy ogólnej 2 , w której można uczestniczyć po 3 miesiącach praktyki oraz pranajamy. W zajęciach pranajamy można uczestniczyć po 6 miesięcznym okresie praktyki jogi. W kursie dla początkujących można uczestniczyć jeden raz w przeciągu pół roku.
23. Każde zajęcia są niepodzielną całością i wychodzenie przed ich zakończeniem jest niewskazane z powodu możliwości wystąpienia niekorzystnych efektów zdrowotnych.
24. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia prowadzącemu zajęcia pogorszenia samopoczucia, bóli oraz innych niepokojących objawów pojawiających się w trakcie oraz po zajęciach. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń, chorób i dolegliwości, na które cierpią uczestnicy, także w przypadku braku świadomości z ich strony co do występowania, charakteru i stopnia zaawansowania schorzeń i dolegliwości.
25. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Szkołę, co nie wyłącza ponoszenia przez Szkołę odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych (OC).
26. Dla celów bezpieczeństwa w Szkole funkcjonuje monitoring nagrywający obraz z pomieszczenia korytarza oraz sali do ćwiczeń, na co Uczestnik akceptując warunki niniejszego Regulaminu wyraża zgodę.

Najczęściej zadawane pytania przez osoby chcące zacząć ćwiczyć jogę

1. Co to jest joga?

Słowo „joga” wywodzi się z sanskryckiego rdzenia „yujir”, które znaczy „łączyć”, „scalać”, „wiązać”, „jednoczyć”. Joga jest zatem zjednoczeniem indywidualnego z uniwersalnym, sztuką, która uspokaja rozproszony umysł. W drugiej sutrze pierwszego rozdziału Patanjali definiuje jogę jako: „jogah cittavritti nirodhah”, co w tłumaczeniu brzmi: „joga jest zatrzymaniem poruszeń umysłu”. Wyróżniamy osiem członów jogi: jamy, nijamy, asany, pranajama, prathyahara, dharana, dhyana i samadhi. W obecnym czasie najpopularniejszy jest trzeci z tych aspektów czyli asany. Asana jest utrzymywaniem ciała w określonej pozycji dla osiągnięcia jego idealnej stabilności, spokoju umysłu oraz ducha. Joga jest sztuką doprowadzania chaotycznego i rozproszonego umysłu do stanu spójności i refleksji. W pierwszej kolejności zajmuje się zdrowiem, odzyskaniem siły i opanowaniem ciała, by w końcu doprowadzić ćwiczącego do spokoju i niezmąconej czystości. Pozycje jogi bowiem oczyszczają umysł i ciało, które staje się mocniejsze oraz bardziej elastyczne, a w efekcie prowadzą do zwiększenia siły. Joga to poza tym system filozofii wschodu, który – mówiąc w największym skrócie – prowadzi do harmonii ciała i umysłu, pomaga doprowadzić do balansu mentalnego z fizycznym i wyciszenia umysłu. Przywrócenie spokoju umysłowi, uwolnienie go od stresu i niepokoju jest jednym z podstawowych jego celów. Praktyka napełnia nas optymizmem, pozwala przezwyciężyć przeszkody tkwiące na drodze do doskonałego życia i szczęścia. Poza tym usprawnia funkcje układów: oddechowego, krążenia, trawiennego oraz reguluje system hormonalny.

2. Co oznacza „hatha”?

Słowo „hatha” znaczy „determinacja”. Odnosi się do zbioru asan i ich sekwencji. Wykonywanie ich owocuje wyrównaniem naszego ciała, tonizacją mięśni, a także powoduje otwarcie kanałów energetycznych, co z kolei znajduje odbicie w dobrym samopoczuciu i zdrowiu. Pojęcie „hatha” jest też tłumaczone jako: „ha” - słońce i „tha” – księżyc. Wskazuje na równowagę pomiędzy aspektem męskim (aktywnym, gorącym) i żeńskim (receptywnym, chłodnym). Hatha joga jest zatem ścieżką, która prowadzi do całkowitego balansu zarówno w ciele jak i w umyśle. Na poziomie fizycznym oznacza to równowagę między siłą i elastycznością, między wysiłkiem i bezwysiłkowością. Konsekwencją tego jest wewnętrzna transformacja. Dzięki skupieniu na oddechu hatha joga pomaga zatrzymać fluktuacje umysłu, poczuć chwilę obecną – być w pełni tu i teraz.

3. Czy aby praktykować jogę muszę zostać wegetarianinem?

Pryncypialną zasadą filozofii jogi jest ahimsa – niekrzywdzenie siebie oraz innych. Niektórzy ludzie również interpretują to wskazanie jako wstrzemięźliwość od spożywania produktów zwierzęcych. Ten aspekt jest jednak indywidualny i każdy musi samodzielnie podjąć decyzję, po uprzednim rozważeniu konstytucji własnego ciała, stanu zdrowia, potrzeb rodziny oraz zapoznaniu się z właściwościami diety wegetariańskiej. Nie wolno sobie narzucać takiego sposobu żywienia, ale wybór nie może też być bezmyślny. Organizm sam w odpowiednim czasie da nam odpowiedź jak i co jeść, aby dostarczyć sobie niezbędnych składników i zachować zdrowie. Jednak aby to nastąpiło należy nauczyć się słuchać własnego ciała, uwrażliwić się na jego sygnały.

4. Ile razy w tygodniu najlepiej jest praktykować?

Nawet jeżeli praktykujesz raz w tygodniu, już odczujesz pozytywne skutki ćwiczenia asan. Jeżeli czas pozwala Ci praktykować więcej niż jeden raz w tygodniu, korzyści będą proporcjonalnie większe. My proponujemy ćwiczyć 2 – 3 razy w tygodniu. Taka częstotliwość jest bezpieczna dla ciała, które powoli przystosuje się do wykonywania pozycji. Nie stawiaj sobie jednak wymogu ćwiczenia częściej niż trzy razy w tygodniu. Z czasem sam będziesz wiedział, jaka częstotliwość jest dla Ciebie optymalna, zaczniesz praktykować więcej i więcej, czerpiąc coraz większe i większe korzyści. Współczesnemu człowiekowi, mającemu kłopoty z ciałem i emocjami joga może znacznie pomóc w przezwyciężeniu ograniczeń tkwiących w ciele, dając poczucie pełni i harmonii.

5. Czym różni się praktyka jogi od innych aktywności sportowych?

Inaczej niż w przypadku innych form ćwiczeń, często obciążających mięśnie, ścięgna i kości, joga delikatnie odmładza ciało. Zaczynamy od pracy na poziomie czysto fizycznym, następnie umysł uczy się działać zgodnie z ciałem, by w końcu dotrzeć do etapu, na którym inteligencja i ciało stają się jednym. Jest to stan perfekcji. Praktyka asan ponadto oczyszcza ciało, a poprzez wzrost przepływu krwi uwalnia nagromadzone w nim toksyny. Jeżeli jest wykonywana regularnie wpływa również korzystnie na dolegliwości w rodzaju wysokiego ciśnienia, kłopotów z kręgosłupem, astmy, osteoporozy etc. Asany pomagają odzyskać doskonałe zdrowie, tonizują ciało, wzmacniają kości oraz mięśnie, poprawiają sylwetkę, zmieniają oddech i prowadzą do wzrostu energii witalnej. W innych formach aktywności fizycznej współzawodniczymy. W jodze przeciwnie – pomimo, że jest ona wyzwaniem dla siebie samego, własnej woli. Inne formy aktywności fizycznej, które wprowadzają szybkie powtórzenia ćwiczeń, prowadzą często do zmęczenia i napięcia. Asany wprowadzają ruch, który przynosi stabilność w ciele, umyśle i w końcu w naszej świadomości, by znaleźć wypełnienie w uspokojeniu. Część chorób powodowanych jest wahaniami umysłu i nawykowymi zachowaniami. Wiadomo, że napięcia psychiczne oddziałują niekorzystnie na nasze ciało, w szczególności zaś na układ oddechowy, wydzielniczy i krwionośny. Ćwiczenie jogi daje nam unikalną możliwość zapobiegania nawarstwianiu się tych obciążeń. W czasie praktyki jogi umysł jest cichy, zmysły nieruchome – energetyzuje się całe ciało. Umysł i ciało harmonijnie pracują, a energia powstała pomiędzy nimi jest zbalansowana.

6. Czy joga jest religią?

Joga rozwija się świetnie na gruncie europejskim, przynosząc człowiekowi zdrowie i radość. Nie jest jednak żadną religią. Czasami błędnie kojarzona jest z buddyzmem, a trzeba wiedzieć, że powstała znacznie wcześniej niż buddyzm. To filozofia, która istniała w Indiach już około 5 tysięcy lat temu. Twoja religia jest Twoją prywatną sprawą i nie ma żadnego związku z praktyką jogi.

7. Nie jestem elastyczny. Czy mogę ćwiczyć jogę?

Tak! Jesteś idealnym kandydatem do szkoły jogi. Część osób sądzi, że trzeba być elastycznym, aby praktykować jogę i to trochę tak, jakbyś musiał grać w tenisa, by móc wziąć lekcje tenisa. Przyjdź z tym, co masz, a joga pomoże Ci zdobyć jeszcze większą elastyczność i siłę, korygując Twoje ciało do perfekcji. Wszyscy mogą zacząć praktykę jogi, a nie tylko ci z nas, którzy są bardzo sprawni. Nigdy nie jest za późno. Asany może wykonywać każdy zgodnie z tym, na co pozwala mu wiek i zdrowie. Jak żadna z aktywności joga aktywizuje komórki odpornościowe w obszarach chorobowych, dlatego też nazywa się czasami jogą terapeutyczną. Nie odkładaj praktyki jogi, bo czujesz, że jesteś za stary, za sztywny, za gruby, zbyt zmęczony etc. W jodze każdy znajdzie coś dla siebie. Spróbuj!

8. Co wyróżnia szkołę Iyengara?

- praktykować mogą wszyscy niezależnie od wieku
- używamy pomocy, aby uczeń na miarę swoich możliwości jak najbardziej doskonale wykonywał asany, docierając do głębszych partii ciała
- zapewniamy prawidłową sekwencję czasu w celu uzyskania dobrego samopoczucia
- kładziemy nacisk na prawidłowy oddech
- na sesjach dla początkujących pomagają nam asystenci, aby każdemu z uczestników poświęcić optymalną ilość uwagi.

9. Dlaczego nauczyciele kładą taki nacisk na precyzję i szczegóły?

Jeżeli ludzie nie wiedzą, jak prawidłowo wykonać asanę, mają tendencję do uelastyczniania tego, co już jest elastyczne i ciało unika pracy tam, gdzie ta praca jest niezbędna. Joga wzmacnia te partie ciała, które są słabe, sztywne, nie przeciążając jednocześnie stawów i mięśni. Pomaga odzyskać drzemiące w nas pokłady energii. Ważne jest, aby praktykować aż do uzyskania komfortu i relaksu w pozycji finalnej. Dzięki praktyce rozwija się również poczucie niezależności i zaufania do siebie. Nie ma w niej miejsca na mechaniczne powtarzanie asany. Z samej swej natury jest ona w każdej chwili żywym aktem. Poprzez przywracanie naturalnego stanu ciała, joga uwalnia umysł od negatywnych uczuć spowodowanych szybkim tempem współczesnego życia.

10. Czy honorujemy karty Benefit Systems?

Honorujemy te karty. Nie ma dopłat, można chodzić na wszystkie zajęcia. Jeśli się jest początkującym, to trzeba najpierw chodzić na grupy dla początkujących - 8 zajęć. Wymagamy od drugich zajęć praktyki wpłaty kaucji 100 zł. Jest to kaucja zwrotna, jeśli przyjdzie się 8 razy w ciągu miesiąca. Jeśli nie uda się przyjść minimum 8 razy, to z kaucji pobieramy za każdą nieobecność 20 zł. Jest to podyktowane troską o poziom zajęć, czyli dla Państwa dobra.

Opracowała Iwona

tablica wejscie do budynku JOGA 4p 2017 mala

Informacje dla osób początkujących, które chcą zacząć ćwiczyć jogę

Masz dwie możliwości rozpoczęcia praktyki: zapisać się na zajęcia w szkole albo zapisać się na kurs wyjazdowy z jogą, gdy nie masz czasu lub nie jesteś z Warszawy.

1# Zapisy na zajęcia

Możesz zacząć ćwiczyć przychodząc na dowolne zajęcia dla początkujących. Jest to kilkanaście zajęć w tygodniu według grafiku jogi oznaczonych kolorem czerwonym oraz pomarańczowym.

Tutaj masz trzy możliwości:

1) Zajęcia próbne 35 zł

Jest to opcja dla osób, które nic nie wiedzą o jodze, nigdy jej nie ćwiczyły. Nie chcą inwestować większej kwoty, bo nie wiedzą czy im to się spodoba. Wybierz jakieś zajęcia dla początkujących z grafiku zajęć, przyjdź 15-20 minut przed tymi zajęciami, potwierdź na miejscu zapoznanie się z Regulaminem zajęć, opłać (tylko gotówka), przebierz się i weź udział w zajęciach.

Można też wygodnie się zarejestrować bez wychodzenia z domu przez Strefę Klienta i zapisać się na konkretne zajęcia. Nie tracimy czasu na przyjechanie do szkoły i na miejscu przeczytanie regulaminu, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opłacenie.  Czasem jest dużo ludzi i możemy się spóźnić, bo w mieście nie wszystko można przewidzieć. Wtedy stracimy okazję do spróbowania jogi.

2) Karnet

Jeśli coś już wiesz o jodze, polecił Ci ją znajomy, który długo ćwiczy, to lepszym rozwiązaniem jest zainwestowanie w karnet. Przychodząc więcej razy doświadczysz szerzej czym jest joga u nas. Trafisz do różnych nauczycieli, zrobisz o wiele więcej pozycji jogi i będziesz ćwiczył dwa razy w tygodniu. Wtedy efekt praktyki się znacznie zwiększa.

Dla początkujących mamy następujące karnety:

 - na 8 zajęć za 170 zł. Jest on ważny 30 dni od daty Twoich pierwszych  zajęć.

- na 16 zajęć za 315 zł. Jest on ważny 60 dni od daty Twoich pierwszych  zajęć

- na 10 zajęć za 260 zł. Jest on ważny 90 dni od daty Twoich pierwszych zajęć, czyli jest odpowiedni dla osób zabieganych i często wyjeżdżających.

- jeśli jesteś studentem, to masz zniżkę i zapłacisz 110 zł za 8 wejść (jest to tylko 12,50 zł za jedne zajęcia)  lub 170 zł za 16 wejść  (jest to tylko 10 zł za jedne zajęcia).

- jeśli masz Kartę warszawiaka lub Kartę młodego warszawiaka, to masz ulgę w wysokości 10 % na pierwszy karnet spośród trzech powyższych. Oferta jest dla nowych klientów. Zniżka nie łączy się z innymi zniżkami.

Pamiętaj, że przychodzisz średnio dwa razy w tygodniu tylko na grupy:

- początkujące,

- początkujące z oznaczeniem 1),

- kręgosłup początkująca we wtorki i czwartki o 20:00,

- ogólna/początkująca,

- lunch wt. czw. i pt. o 13:15-14:15. Sprawdź w grafiku zajęć.

Zacznij swoją przygodę z jogą u nas i  Kup karnet

3) Karty Multisport i OKSystem

Jeśli jesteś posiadaczem karty naszych partnerów BenefitSystems  lub OkSystem to  konieczna jest rejestracja przez Strefę Klienta i zapisanie na konkretne zajęcia: Rejestracja i zapis na zajęcia

Posiadacze kart Benefit Systems mogą przyjść na jedne zajęcia próbne, potem przed następnymi drugimi zajęciami trzeba wpłacić kaucję 100 zł (nie dotyczy OkSystem). Jeśli się przyjdzie minimum 8 razy w miesiącu kalendarzowym, to gdy przestajesz przychodzić kaucja jest zwracana lub zawieszana. Jeśli przyjdziesz mniej razy niż 8, to kaucję trzeba uzupełnić 20 zł za każdą nieobecność. Przeczytaj cały Regulamin BenefitSystems.

Strefa Klienta

W Strefie Klienta online (na głównej stronie hathajoga.pl w menu ostatnia pozycja po prawej) najpierw wybierz przewidywaną datę pierwszych zajęć. Jeśli coś Ci wypadnie, to nie martw się i przyjdź w następnym terminie. Potem wybierasz karnet według opcji 1), 2) lub 3) powyżej. Następnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym przeczytanie Regulaminu zajęć. Potem przejdź do płatności online za pomocą przelewy24.pl. Jeśli wolisz możesz opłacić gotówką przed zajęciami w szkole. Gdy przyjdziesz do nas, to osoby z karnetami i kartami  dostaną od nas bezpłatnie Kartę Klienta.

2# Udział w kursie wyjazdowym z jogą

Jest to opcja dla osób odważnych i z silną wolą, bo łatwo nie będzie (;-). Możesz pojechać na tygodniowy lub weekendowy kurs wyjazdowy. Jest to opcja dla osób spoza Warszawy albo bardzo zajętych, które nie mają czasu przychodzić dwa razy w tygodniu. W ciągu tygodnia chodząc na zajęcia na przykład dwa razy dziennie jesteś w stanie przejść cały kurs dla początkujących. Po powrocie możesz chodzić już na inne zajęcia oznaczone kolorem żółtym, niebieskim i zielonym w grafiku.

Sprawdź nasze najbliższe JogaWyjazdy.

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Zajęcia są dla osób w wieku od 15 lat i więcej. Jeśli jesteś seniorem, to polecamy grupę indywidualną w poniedziałki i czwartki o 11:00-12:30. Mamy też grupę dla dzieci w wieku 5-14 lat w niedzielę 15:00-15:45 (koszt karnetu 60 zł).

Weź luźny strój do ćwiczeń, np. panie koszulka i leginsy, panowie koszulka i spodenki lub dres. Wszystkie przyrządy do jogi są na wyposażeniu szkoły, w tym szkolne, specjalne antypoślizgowe maty do jogi. Jeśli jednak masz własną matę, to przynieś. Jeśli nie ćwiczyłeś i nie masz jeszcze własnej, to w pierwszym miesiącu korzystaj gratis ze szkolnych mat, potem wypożyczenie 5 zł albo można u nas kupić na miejscu albo na jogapomoce.pl. Możesz przynosić własny ręcznik. Nie jedz dużego posiłku tuż przed zajęciami. Sprawdź odpowiedzi na Najczęstsze Pytania.

Weź sie za siebie, pamiętaj że samo się nie zrobi, ćwicz  jogę u nas  Kup karnet