Indywidualne zajęcia z jogi

Prowadzimy prywatne zajęcia jogi dla osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w normalnych grupowych zajęciach.  Dla osób spoza Warszawy możliwe są też takie zajęcia zdalne przez  zooma.

Są one dla osób, które mają problemy z kręgosłupem, sztywnością stawów i mięśni, bólami kręgosłupa, nadmiernym stresem, wysokim albo niskim ciśnieniem i wielu innymi problemami. W czasie rozmowy telefonicznej robimy wywiad, kwalifikujemy na takie zajęcia  i uzgadniamy zakres pracy.

Iwona Leszek Kawa

Warianty

Są dwie możliwości.

1) Indywidualne VIP. Zajęcia prowadzone jak normalnie w grupach w Omśrodku, ale tylko z jedną osobą, dla dwóch np. par, ewentualnie do 5 osób,. Możliwe, gdy jest wolna sala między zajęciami. Jeśli więcej osób, to trzeba się zebrać samodzielnie. Dla osób, które chcą aby nauczyciel poświęcił czas i uwagę tylko im. Zajęcia te prowadzą wszyscy nauczyciele Omśrodka  - możesz wybrać swojego ulubionego ;-)

2) Rehabilitacyjne indywidualne. W tym przypadku zestaw pozycji asan dobierany indywidualnie do potrzeb ucznia. Są to zajęcia dla osób, które mają takie problemy zdrowotne lub inne, że nie mogą ćwiczyć pozycji ze wszystkimi. Udzielamy takich lekcji indywidualnych w Omśrodku (w wolnym czasie od zajęć - sprawdź w grafiku) lub w domu ucznia. Zajęcia te prowadzą najbardziej doświadczeni nauczyciele w Omśrodku - Iwona i Leszek.

W obu przypadkach konieczne uzgodnienie z którym nauczycielem będą zajęcia i zarezerwowanie terminu telefonicznie 603 107 107.

Terminy

Możliwe terminy z Leszkiem: poniedziałek 13:00-14:30, wtorek 9:00-10:30 lub 10:30-12:00, piątek 11:00-12:30, ewentualnie inne do uzgodnienia.

Możliwe terminy z Iwoną: niedziela 12:30-14:00.

Opłaty

Opłata w pierwszym przypadku 280 zł za jedne 1,5 godzinne zajęcia.

Opłata  w drugim przypadku minimum 280 zł (w zależności od stanu i problemów osoby) za jedne 1,5 godzinne zajęcia plus koszt dojazdu jeśli poza.

Płatność gotówką lub blikiem w Omśrodku lub można zapisać się i opłacić online przez strefę klienta. Trzeba wybrać dowolną datę w pierwszym kroku.

 joga indywidualne para

Individual yoga classes

We run private yoga classes for people who, for various reasons, cannot attend regular group classes. For people outside of Warsaw it is also possible to have such classes remotely through zoom.

They are for people who have problems with backbone, joint and muscle stiffness, back pain, excessive stress, high or low blood pressure and many other problems. During a telephone talk we make an interview, qualify for such classes and agree on the scope of work.

Variants

There are two options.

1) Individual VIP. Classes conducted as usual in groups in the center, but only with one person, possibly up to 5 people. This is possible when there is free room between the classes. If there are more people then you have to get together on your own. For those who want the teacher to devote his/her time and attention only to them. These classes are run by all teachers of Omśrodek - you can choose your favourite ;-)

2) Individual rehabilitation. In this case the set of asana positions is chosen individually to suit the needs of the student. These are classes for people who have such health or other problems that they cannot practice the positions with everyone. We give such individual lessons in the center (in your free time - check the schedule) or at your home. These lessons are conducted by the most experienced teachers in Omśrodek - Iwona and Leszek.

In both cases it is necessary to decide with which teacher the lessons will take place and to book the appointment by calling 603 107 107.


Dates

Possible dates with Leszek: Monday 1:00-14:30, Tuesday 9:00-10:30 or 10:30-12:00, Friday 11:00-12:30, or others to be arranged.

Possible dates with Iwona: Sunday 12:30-14:00.

Fees

The fee in the first case is 280 PLN for one 1.5 hour class.

The fee in the second case minimum 300 PLN (depending on the person's condition and problems) for one 1.5 hour class plus the cost of travel if outside.

Payment by cash or bank transfer in our school or you can sign up and pay online through the client area. You need to select any date in the first step.


We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.